Dansklærerforeningen

Drupal med Commerce

IT KARTELLET har leveret en specialtilpasset Dru­pal-løsning til Dansk­læ­rer­for­enin­gen, der dels hånd­terer for­enin­gens med­lems­side samt butik. Der­til er med­lems­kar­to­te­ket in­klu­de­ret, så med­lem­mer­ne i vi­de­re ud­stræk­ning kan fin­de on­line ser­vi­ces. Løs­nin­gen er ba­se­ret på Dru­pal in­klu­si­ve Dru­pal Com­merce. Der er ud­vik­let et API, der in­te­gre­rer bu­tik­ken med Dansk­læ­rer­for­enin­gens ek­si­ste­ren­de stam­sys­te­mer.

Om Dansklærerforenigen

Dansk­læ­rer­for­enin­gen er en fag­lig for­ening for dansk­lærere, der øn­sker et fæl­les fag­ligt fo­rum. For­enin­gen ar­bej­der for go­de dansk­fag­lige ak­ti­vi­te­ter, un­der­vis­nings­ma­te­ri­aler, ef­terud­dan­nel­se, in­spi­ra­tion, idé-ud­vek­sling med li­ge­sin­de­de og ind­fly­del­se på po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, der ved­rø­rer dansk­læ­rer­nes dag­li­ge ar­bej­de. Al­le der har in­ter­es­se i dansk­faget, kan blive med­lem.

Dansklærerforeningen
Corporate website inkl. webshop

Tidsvarende og enkelt

For Dansklærerforeningens Hus er der vigtigt at kunne tilbyde tidsvarende og relevante services for medlemmerne --- og det i et scenarie, hvor foreningen selv er bag rattet. Derfor har Dansk­læ­rer­for­enin­gen fået leveret en komplet løsning, der omfatter website med integretet webshop og medlems­kartotek samt integration med foreningens økonomi-, lager- og distributionssystemer.

Dansk­læ­rer­for­enin­gen har fået konverteret indholdet fra den løsning, de havde før, og har nu langt bedre mulighed for selv at tilpasse og redigere indholdet, hvilket gør foreningen mere uafhængig af IT-eksperter og teknikere. Den ny hjemmeside indeholder desuden en webshop inkl. betalings-gate­way.

Både website og -shop er baseret på en standard open-source platform, Drupal, der let kan ved­li­ge­hol­des og opdatereres. For at sikre en let sagsgang, er website og -shop via et specialtilpasset API integreret til Dansk­læ­rer­for­enin­gens Hus’s økonomisystem, der varetager medlemsoprettelse, va­re­op­ret­tel­se samt ordrehåndtering/-logistik. Dermed kan Dansklærerforeningen tilbyde med­lem­mer­ne, at de selv kan vedligeholde deres profiler.

Det var fra starten et mål, at Dansk­læ­rer­for­enin­gens Hus 'smedarbejdere selv skulle kunne vedligeholde indhold på hjemmesiden. Derfor er har IT KARTELLET leveret løbende træning træning til med­ar­bej­der­ne i forbindelse med implementeringen, så de er klædt godt på til at passe og pleje deres egen side og shop.

 

Særlige krav til shop

Dansk­læ­rer­for­enin­gens webshop er implementeret, så den understøtter den særlige rabatstruktur, der tilbydes foreningens medlemmer. Endvidere er shoppen tæt integreret med bagvedliggende sy­stemer: C5 og Microsoft CRM. Dermed kan Dansk­læ­rer­for­enin­gen arbejde videre med deres stamsystemer, som de er vant til - dog er medlems­kartoteket flyttet til websløsningen, hvilket gør det muligt for medlemmerne selv at vedligeholde deres profiler og stamoplysninger - noget, der før blev håndteret via emails eller telefon.

Siderne er nydesignede og implementeret responsivt og kan derfor vises på mobile enheder.

Besøg Dansklærerforeningen her