IT KAR­TEL­LET er eksper­ter i hånd­te­ring af on­line træ­ning og læ­ring. Vi har stor suc­ces med at kon­fi­gu­re­re, in­te­gre­re og til­pas­se "Lear­ning Ma­nage­ment Sy­stems" - el­ler LMS'er til vo­re kun­der - og er eksper­ter i LMS-plat­for­men Moodle.
Virk­som­he­der, sto­re som små, er af­hæn­gige af, at de­res kun­der kan fin­de dem, kon­tak­te dem og få in­for­ma­tion om dem og de­res ydel­ser. IT KAR­TEL­LET har med suc­ces hjul­pet man­ge virk­som­he­der med at etab­le­re en on­line iden­ti­tet mål­ret­tet de­res be­hov.
Design og ud­vik­ling af on­line løs­nin­ger — web-appli­ka­tioner el­ler in­te­gra­tions­pro­jek­ter er IT KAR­TEL­LET's ker­ne­kom­pe­ten­ce. Vi kan bi­stå fra kon­cept og idé-udredning, de­sign- og plat­forms­valg, ud­vik­ling og hosting og he­le ve­jen til fær­dig appli­ka­tion.

KVUCQuote

"De er meget responsive - gode til at reagere hurtigt og positivt."
Katrine Gorrissen, ekstern projektleder hos KVUC